...do usłyszenia w radio Piag Tea!

PIAG Tea

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LIBRACAFE.PL

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym https://sklep.libracafe.pl  prowadzony jest przez Agnieszka Filipkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LIBRA CAFE P.H.U. Agnieszka Filipkowska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności: ul. Dębińska 6, 62 – 100 Wągrowiec, adres korespondencyjny: ul. Gnieźnieńska 38, 62 – 100 Wągrowiec, NIP: 766-103-68-43, REGON: 300001208.

2. Dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny (sprzedaż, obsługa reklamacji): 

LIBRA CAFE P.H.U. Agnieszka Filipkowska 

ul. Gnieźnieńska 38, 62 – 100 Wągrowiec 

Poczta elektroniczna: sklep@libracafe.pl 

Kontakt telefoniczny (dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10: 00 do 16: 00):

Tel. kom.: 510 184 181 (opłata wg stawki operatora) 

3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

4. Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć:

 1. Konto – indywidualne konto utworzone przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje dotyczące złożonych zamówień. 
 2. Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, z którą może być zawarta Umowa sprzedaży.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Punkt sprzedaży – punkt sprzedaży prowadzony przez Sprzedawcę dla zamówień z opcją odbioru osobistego pod adresem: LIBRA CAFE P.H.U. Agnieszka Filipkowska, ul. Gnieźnieńska 38, 62 – 100 Wągrowiec.
 7. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r.).
 8. Sklep internetowy (dalej także, jako „Sklep”) – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym https://sklep.libracafe.pl 
 9. Sprzedawca/Usługodawca – Agnieszka Filipkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LIBRA CAFE P.H.U. Agnieszka Filipkowska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności: ul. Dębińska 6, 62 – 100 Wągrowiec, adres korespondencyjny: ul. Gnieźnieńska 38, 62 – 100 Wągrowiec, NIP: 766-103-68-43, REGON: 300001208.
 10. Towar – produkt dostępny w Sklepie internetowym będący przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 11. Trwałość – zdolność Towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania. 
 12. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży zawierana na odległość między Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w regulaminie.
 13. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

 1. Blog – usługa dostępna na stronie Sklepu dla Usługobiorców, bez konieczności rejestracji Konta. Przeglądanie Bloga możliwe jest po przejściu do zakładki „Blog”, gdzie dostępna jest baza wiedzy o kawie i herbacie. Usługobiorca ma możliwość zamieszczania komentarzy pod wpisami na Blogu. Komentarze Usługobiorców wyrażają wyłącznie ich własną opinię i nie stanowią opinii Usługodawcy. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z usługi „Blog” poprzez zamknięcie strony Sklepu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
 2. Dodaj do listy życzeń – usługa dostępna dla Usługobiorców posiadających Konto w Sklepie umożliwiająca tworzenie listy Towarów. Aby skorzystać z usługi należy uzyskać dostęp do Konta, wybrać Towar mający być przedmiotem usługi i kliknąć na karcie Towaru na przycisk „Dodaj do listy życzeń”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
 3. Formularz kontaktowy – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy formularza kontaktowego za pośrednictwem, którego możliwy jest kontakt z Usługodawcą. Usługa dostępna jest poprzez zakładkę „Kontakt z nami” i świadczona jest nieodpłatnie. 
 4. Kupujesz, Polecasz, Zyskujesz – usługa umożliwiająca Usługobiorcy, uzyskanie rabatu  na Towary dostępne w ofercie Sprzedawcy, a także polecenie Sklepu innym Klientom, oraz polecenie Towarów dostępnych w ofercie Sprzedawcy innym Klientom. Usługa dostępna jest na stronie Sklepu w zakładce „Kupujesz, Polecasz, Zyskujesz”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
 5. LiveChat WhatsApp Web – usługa umożliwiająca prowadzenie rozmów i korespondencji z pracownikami Sklepu za pośrednictwem komunikatora „LiveChat WhatsApp Web”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
 6. Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, szczegółowo opisana w § 5 niniejszego regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
 7. Opinie – usługa dostępna dla Usługobiorców, umożliwiająca dodawanie opinii do wybranych Towarów. Usługa dostępna jest na karcie Towaru w zakładce „Opinie”. Zasady dotyczące zamieszczania opinii zostały szczegółowo opisane w § 6 niniejszego regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
 8. Konto – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości rejestracji Konta w Sklepie internetowym, szczegółowo opisana w § 7 niniejszego regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
 9. Powiadom o dostępności – usługa umożliwiająca Usługobiorcy zainteresowanemu danym Towarem, który ma status „Obecnie brak na stanie”, uzyskania informacji o dostępności Towaru. W celu skorzystania z usługi należy na karcie Towaru, który jest niedostępny, podać adres e-mail oraz kliknąć na przycisk „Powiadom mnie o dostępności”. Powiadomienie o dostępności Towaru zostanie wysłane na adres e-mail Usługobiorcy, w momencie gdy Towar będzie dostępny w ofercie Sklepu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
 10. Przypomnij hasło – usługa umożliwiająca Usługobiorcy wygenerowanie nowego hasła do Konta. Aby utworzyć nowe hasło, należy w zakładce „Zaloguj się”, kliknąć na przycisk „Nie pamiętasz hasła”, następnie należy wpisać adres e-mail oraz kliknąć na przycisk „Wyślij link do zresetowania”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
 11. Radio Piag – usługa umożliwiająca Usługobiorcy słuchanie radia przy użyciu darmowego konta na Spotify. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
 12. Wyszukiwanie – usługa umożliwiająca wyszukiwanie Towarów poprzez dedykowane okienko „Szuka w katalogu”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
 13. Zamówienia – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości składania zamówień w celu zawierania umów sprzedaży, szczegółowo opisana w § 8 niniejszego regulaminu.

§ 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym posługuje się w taki sposób, że Usługobiorca może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usługi.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługobiorca i Usługodawca są następujące:

 1. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia z dostępem do Internetu,
 2. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),
 3. przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Edge, Chrome, Opera, Apple Safari,
 4. udostępnienie w przeglądarce obsługi plików cookies oraz appletów JavaScript, 
 5. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

3. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany ww. wymagań technicznych, w szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione wyższą wersją.

4. Usługobiorca korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązany jest do:

 1. korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
 2. korzystania z wszelkich treści dostępnych w Sklepie wyłącznie na własny użytek,
 3. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. niepodejmowania działań naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych lub godzących w dobre obyczaje,
 5. niepodejmowania działań o charakterze programistycznym, hackerskim, w tym w celu dokonania jakichkolwiek zmian w kodzie źródłowym strony internetowej.

5. Usługodawca oświadcza, iż wykorzystuje do świadczenia usług drogą elektroniczną mechanizm plików cookies. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie określone zostały w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 4 Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Usługobiorców z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę

1. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet.

2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 1. złośliwe oprogramowanie – to różnego rodzaju aplikacje lub skrypty wywołujące szkodliwe lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany,
 2. programy szpiegujące – to programy śledzące działania Usługobiorcy, które gromadzą informacje o Usługobiorcy i przesyłają je autorowi programu,
 3. włamania do systemu Usługobiorcy z użyciem narzędzi hackerskich,
 4. wyłudzanie poufnych informacji np. haseł przez podszywanie się pod inną osobę,
 5. spam – to niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym,
 6. krypto analiza – to możliwość wykrycia luki systemu kryptograficznego w celu umożliwienia jego złamania lub obejścia.

3. Usługobiorca, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zainstalować na komputerze lub urządzeniu za pomocą, którego łączy się z siecią Internet, program antywirusowy. Program powinien być stale aktualizowany. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną posiadał uruchomioną zaporę systemową (Firewall), nie otwierał załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, a także przeprowadzał regularne skanowanie całego systemu programem antywirusowym.

4. Wszelkie nietypowe sygnały funkcjonowania Sklepu internetowego, w szczególności inny wygląd Sklepu, niespotykane dotąd komunikaty, wiadomości, obrazy, itp. bez uprzedniej wiadomości wystosowanej przez Usługodawcę do Usługobiorców co do możliwości wystąpienia takich incydentów, mogą oznaczać próbę bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Usługodawca zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania ze Sklepu internetowego i zawiadomienie o zaistniałym fakcie Usługodawcę.

§ 5 Usługa Newsletter 

1. Usługa Newsletter związana jest z przesyłaniem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony, nie częściej niż raz w tygodniu.

2. Usługobiorca może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych w formie Newslettera w następujący sposób:

 1. podczas rejestracji Konta, zaznaczając checkbox „Zapisz się do Newslettera”,
 2. podczas składania zamówienia, zaznaczając checkbox „Zapisz się do Newslettera”,
 3. poprzez zakładkę „Zapisz się do Newslettera” po wpisaniu adresu e-mail oraz kliknięciu na przycisk „Subskrybuj”.

3. Każda wiadomość e-mail, jaka wysyłana jest w ramach usługi Newsletter zawiera dane nadawcy Newslettera, informacje handlowe związane z promowaniem towarów i usług, a także link umożliwiający rezygnację z usługi Newsletter.

4. Usługobiorca może zmienić uprzednio wskazany adres e-mail, na który świadczona jest usługa Newsletter. Zmiana adresu e-mail może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@libracafe.pl 

5. Usługobiorca może zrezygnować z usługi Newsletter w każdej chwili bez podawania przyczyny. Rezygnacja z usługi Newsletter może nastąpić poprzez:

 1. przesłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@libracafe.pl 
 2. kliknięcie na przycisk „Wypisz się” umieszczony w stopce każdej wiadomości e-mail wysyłanej w ramach usługi Newsletter,
 3. zalogowanie się do Konta i odznaczenie checkboxa dotyczącego usługi Newsletter.

§ 6 Usługa Opinie

1. Usługobiorca ma możliwość zamieszczenia opinii o Towarze dostępnym w Sklepie internetowym. Usługobiorca zamieszczając opinię do wybranego Towaru dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Sprzedawca nie jest autorem zamieszczonych opinii, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne. 

2. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Towarów w Sklepie internetowym oraz wystawiona przez Klienta, który dokonał zakupu, a następnie wystawił opinię o Towarze.

3. Niedozwolone jest zamieszczanie opinii, w stosunku do której istnieje domniemanie, iż ma na celu manipulowanie ogólną oceną Towaru, np. gdy zamówienie zostało złożone jedynie w celu zamieszczenia pozytywnej lub negatywnej opinii. 

4. Zamieszczenie opinii przez Usługobiorcę możliwe jest poprzez formularz, który dostępny jest na karcie Towaru w zakładce „Opinie”. 

5. Usługobiorca zamieszczając opinię zobowiązany jest przestrzegać następujących zasad:

 1. opinia powinna dotyczyć jedynie Towarów dostępnych w ofercie Sklepu, 
 2. redagując opinię należy używać języka neutralnego, bez słów uznawanych za obraźliwe, które mogą być negatywnie odebrane przez innych odbiorców,
 3. treść opinii nie może naruszać praw innych stron, w szczególności praw związanych z własnością intelektualną, znakami towarowymi, wizerunkiem oraz prywatnością osób trzecich,
 4. w treści opinii nie należy zamieszczać danych osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody.

6. Usługodawca publikuje opinie tylko pochodzące od Klientów, którzy dokonali zakupu Towaru w Sklepie internetowym. W celu sprawdzenia czy opinie faktycznie pochodzą od jego Klientów, Usługodawca przeprowadza następujące czynności:

 1. przed publikacją zamieszczonej opinii, Usługodawca weryfikuje opinię czy jest zgodna z regulaminem, w szczególności sprawdza czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu internetowego tj. czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie internetowym, oraz czy opinia dotyczy zakupionego Towaru przez osobę opiniującą,
 2. w razie jakichkolwiek wątpliwości Usługodawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z twórcą opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie osoba ta jest Klientem Sklepu internetowego lub dokonała zakupu opiniowanego Towaru.

7. Usługodawca  nie zamieszcza nieprawdziwych opinii. Usługodawca publikuje zarówno pozytywne jak i negatywne opinie. Usługodawca nie udostępnia sponsorowanych opinii. 

§ 7 Usługa Konto

1. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta po rejestracji. W ramach Konta, Usługobiorca może wprowadzać, edytować lub usuwać dane, przeglądać historię złożonych zamówień, a także korzystać z innych funkcjonalności w ramach Konta.

2. Rejestracja Konta wymaga dokonania następujących czynności:

 1. kliknąć na zakładkę „Zaloguj się”, 
 2. kliknąć na przycisk „Nie masz Konta? Załóż je tutaj”,
 3. podać dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail,
 4. podać informacje o logowaniu: hasło, potwierdź hasło,
 5. zapoznać się z treścią regulaminu i potwierdzić zapoznanie z regulaminem,
 6. kliknąć na przycisk „Zarejestruj się”.

3. Po wykonaniu powyższych czynności, na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta zostaje wysłana wiadomość zawierająca potwierdzenie dokonanej rejestracji. Dokonanie rejestracji Konta oznacza zawarcie przez Usługobiorcę z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi dotyczącej Konta. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4. Logowanie do Konta następuje poprzez zakładkę „Zaloguj się” po wpisaniu loginu, hasła oraz kliknięciu na przycisk „Zaloguj”. 

5. Usługobiorca ma prawo do dokonywania zmian danych, które podał podczas rejestracji Konta. W tym celu powinien zalogować się do Konta a następnie dokonać modyfikacji danych w zakładce „Twoje Konto”. Modyfikacja i korygowanie danych możliwa jest również drogą elektroniczną na adres: sklep@libracafe.pl 

6. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi dotyczącej Konta ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili i bez podania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres: sklep@libracafe.pl oraz pisemnie na adres: LIBRA CAFE P.H.U. Agnieszka Filipkowska ul. Gnieźnieńska 38, 62 – 100 Wągrowiec. Usunięcie Konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usługi dotyczącej Konta.

7. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi dotyczącej Konta z ważnych powodów, do których należą:

 1. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na możliwość świadczenia usługi dotyczącej Konta lub umów zawieranych na odległość,
 2. naruszenie przez Usługobiorcę postanowień regulaminu, jak również korzystanie przez Usługobiorcę ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego,
 3. zmiany warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną,
 4. zamknięcia lub likwidacji Sklepu internetowego.

8. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi dotyczącej Konta przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta lub w formie pisemnej na dane adresowe Usługobiorcy.

§ 8 Usługa Zamówienia

1. Klient może składać zamówienia na Towary dostępne w ofercie Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego, należy wybrać Towar i potwierdzić wybór klikając na przycisk „Dodaj do koszyka”. W kolejnym kroku, zostaje wyświetlony stan produktów w koszyku z możliwością kontynuowania zakupów poprzez kliknięcie na przycisk „Kontynuuj zakupy” lub sfinalizowania zakupu poprzez kliknięcie na przycisk „Złóż zamówienie”.

3. W koszyku zakupów, Klient ma następujące możliwości:

 1. zwiększyć, zmniejszyć ilość wybranych Towarów lub całkowicie usunąć z koszyka, 
 2. wpisać kod promocyjny – w przypadku posiadania kodu promocyjnego, należy wpisać kod promocyjny w odpowiednim okienku oraz kliknąć na przycisk „Dodaj”,
 3. sfinalizować zakup, klikając na przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”.

4. W kolejnym kroku, Klient podejmuje decyzję o sposobie złożenia zamówienia. Klient ma następujące opcje do wyboru:

 1. zamówienie bez logowania – opcja dostępna dla Klientów nieposiadających zarejestrowanego Konta, Klient składa zamówienie z pominięciem procedury rejestracji oraz logowania do Konta poprzez formularz zamówienia,
 2. logowanie do Konta – opcja dostępna dla Klientów mających status zarejestrowanego użytkownika Sklepu internetowego, w celu zalogowania do Konta, Klient podaje login, hasło oraz klika na przycisk „Zaloguj się”,
 3. rejestracja Konta – opcja dostępna dla Klientów niemających statusu zarejestrowanego Klienta w Sklepie internetowym, w celu rejestracji Konta, Klient klika na przycisk „Stworzyć Konto”, po czym podaje adres e-mail, ustala hasło.

5. W trakcie procesu składania zamówienia, aż do momentu kliknięcia na przycisk „Zamawiam i płacę”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Towaru, sposobu dostarczenia Towaru, formy płatności, a także danych adresowych podanych w formularzu zamówienia.

6. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien poinformować Sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu, iż nabywa Towar, jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej informacji, następuje poprzez kliknięcie na przycisk „Wybieram fakturę”, oraz podanie nazwy Przedsiębiorcy oraz numeru NIP.

7. Po skompletowaniu całości zamówienia, Klient składa zamówienie poprzez kliknięcie na przycisk „Zamawiam i płacę”. 

8. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie jej otrzymanie.

9. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.

§ 9 Ceny Towarów

1. Ceny Towarów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). 

2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy Towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za Towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową sprzedaży.

§ 10 Płatność za Towar

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

 1. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 2. płatność elektroniczna za pośrednictwem szybkie płatności online Paynow,
 3. płatność Blikiem poprzez platformę mBank Transfer,
 4. płatność przy odbiorze może być uregulowana:
 • w przypadku dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, płatność następuje gotówką do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki.

2. Płatność przelewem należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez mBank SA, nr rachunku: 29 1140 2004 0000 3302 5262 0092. W tytule przelewu prosimy o podanie numeru zamówienia.

3. W przypadku wybrania płatności przelewem, płatności online, płatność należy uregulować w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. 

4. W przypadku wybrania płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, płatność należy uregulować przy odbiorze przesyłki.

5. Obsługę płatności online PayNow prowadzi spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, 81 – 718 Sopot, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320590.

6. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na uregulowanie płatności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży, o czym poinformuje Klienta pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wraz z informacją o dodatkowym terminie płatności, Sprzedawca informuje Klienta, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Sprzedawcę na dokonanie płatności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży, Sprzedawca przekazuje Klientowi pisemnie lub drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 11 Dostawa Towaru

1. Sprzedawca realizuje dostawę Towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Kurier DPD, Kurier InPost oraz InPost paczkomaty.

2. Sprzedawca dostarcza Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie do 7 dni, chyba, że w opisie danego Towaru wskazano inny termin dostawy. Termin dostawy oblicza się w następujący sposób:  

 1. przy płatności przelewem, płatnościach elektronicznych, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,
 2. przy płatności przy odbiorze, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy oraz odbioru Towaru:

 1. InPost paczkomaty (płatność przelewem) – odbiór w paczkomacie InPost na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. Kurier DPD Krajowa Classic (płatność przelewem),
 3. Kurier DPD Krajowa za pobraniem,
 4. Kurier InPost (płatność przelewem),
 5. Kurier InPost za pobraniem,
 6. bezpłatny odbiór w Punkcie sprzedaży.

4. Koszt dostawy Towaru w całości pokrywa Klient. Koszt dostawy jest każdorazowo podany podczas składania zamówienia, a także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży. Sprzedawca może udostępnić bezpłatną dostawę lub obniżyć jej wysokość. Stosowna informacja dostępna jest podczas składania zamówienia.

5. Sprzedawca udostępnia możliwość odbioru osobistego Towaru w Punkcie sprzedaży, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10: 00 do 16: 00. Towar będzie gotowy do odbioru w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba, że w opisie Towaru lub podczas składania zamówienia, wskazano inny termin odbioru. Termin przygotowania Towaru do odbioru przez Klienta, rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy. Informację o Towarze gotowym do odbioru, Sprzedawca przesyła do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas składania zamówienia lub w drodze kontaktu telefonicznego.

§ 12 Niezgodność Towaru z umową

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar bez wad, zgodny z umową. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta za niezgodność Towaru z umową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta a także w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, z wyłączeniem przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II.

2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji,
 2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

3. Ponadto Towar, aby był uznany za zgodny z umową, musi:

 1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże że:
 • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone lub w porównywalny sposób,
 • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta o zawarciu umowy;
 1. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może rozsądnie oczekiwać,
 2. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w § 12 ust. 3, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w § 12 ust. 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:

 1. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność,
 2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią.

6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową. 

7. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego w § 12 ust. 6, jeżeli brak ten podstępnie zataił. 

8. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.

9. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową. 

10. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową. 

11. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. 

12. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta Towar na swój koszt. 

13. Jeżeli Towar jest zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt. 

14. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z § 12 ust. 9 powyżej, 
 2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z § 12 ust. 11 – 13 powyżej,
 3. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową, 
 4. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w § 12 ust. 8 – 13 powyżej,
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta. 

15. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta o obniżeniu ceny.

16. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny. 

17. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową. 

18. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

19. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

20. Reklamacja może zostać złożona pisemnie na adres: LIBRA CAFE P.H.U. Agnieszka Filipkowska, ul. Gnieźnieńska 38, 62 – 100 Wągrowiec, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@libracafe.pl oraz osobiście w Punkcie sprzedaży.

21. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail), wskazanie braku zgodności z umową oraz żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

22. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

§ 13 Rękojmia dla Przedsiębiorców 

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar lub brak zgodności Towaru z umową wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona (podstawa prawna: art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego).

§ 14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:

 1. zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 3, 60 – 967 Poznań, (strona internetowa: https://poznan.wiih.gov.pl),
 2. złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
 3. skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,
 4. skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej pod numerem Infolinii konsumenckiej 801 440 220 oraz 222 66 76 76, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8: 00 – 18: 00 (koszt połączenia wg taryfy operatora), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: porady@dlakonsumentow.pl.

3. Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług. Jednocześnie Sprzedawca przypomina, iż adres poczty elektronicznej do kontaktu to: sklep@libracafe.pl 

4. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem telefonu 22 55 60 333, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl. Z pracownikiem Punktu można również spotkać się osobiście w Centrali UOKIK pod adresem: Plac Powstańców Warszawy 1, 00 – 950 Warszawa.

§ 15 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 15 pkt 8 i pkt. 9. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: sklep@libracafe.pl oraz pisemnie na adres: LIBRA CAFE P.H.U. Agnieszka Filipkowska, ul. Gnieźnieńska 38, 62 – 100 Wągrowiec. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: LIBRA CAFE P.H.U. Agnieszka Filipkowska, ul. Gnieźnieńska 38, 62 – 100 Wągrowiec.

4. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 1. dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta  lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik, 
 2. dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 

9. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 3. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 4. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,
 5. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.

§ 16 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklep@libracafe.pl a także w formie pisemnej na adres: LIBRA CAFE P.H.U. Agnieszka Filipkowska, ul. Gnieźnieńska 38, 62 – 100 Wągrowiec.

2. Reklamacja powinna zawierać przedmiot reklamacji wraz z uzasadnieniem, a także wskazanie danych kontaktowych osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail).

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

§ 17 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Filipkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LIBRA CAFE P.H.U. Agnieszka Filipkowska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Dębińska 6, 62 – 100 Wągrowiec, adres korespondencyjny: ul. Gnieźnieńska 38, 62 – 100 Wągrowiec, NIP: 766-103-68-43, REGON: 300001208.

2. Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: sklep@libracafe.pl lub pisemnie na adres: LIBRA CAFE P.H.U. Agnieszka Filipkowska, ul. Gnieźnieńska 38, 62 – 100 Wągrowiec.

3. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych:

 1. w celu realizacji usługi Newsletter, na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu wycofania wyrażonej zgody,
 2. w celu świadczenia usługi Konta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
 3. w celu zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
 4. w celu realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy podatkowe,
 5. w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z ustawy o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy o rachunkowości,
 6. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

4. Administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe:

 1. w celu realizacji usługi Newsletter, przetwarzany jest adres e-mail,
 2. w celu świadczenia usługi Konta, przetwarzane jest imię, nazwisko, adres e-mail, 
 3. w celu zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży, przetwarzane jest imię, nazwisko, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail, NIP, nazwa Przedsiębiorcy, nr rachunku bankowego,
 4. w celu realizacji obowiązków podatkowych przetwarzane jest imię, nazwisko, adres korespondencyjny, NIP, nazwa Przedsiębiorcy, nr rachunku bankowego,
 5. w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości przetwarzane jest imię, nazwisko, adres korespondencyjny, NIP, nazwa Przedsiębiorcy, nr rachunku bankowego,
 6. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przetwarzane jest imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu, adres e-mail.

5. Administrator nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom, z wyjątkiem:

 1. firm kurierskich realizujących przesyłki na zlecenie Administratora,
 2. banków w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 3. podmiotu obsługującego płatności elektroniczne, kartą płatniczą,
 4. upoważnionym organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

6. Ponadto dane osobowe Klientów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora takich jak podmiot świadczący usługi informatyczne, usługę hostingu, a także podmiot świadczący usługi księgowe oraz podmiot świadczący usługi prawne.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

 1. zawierania Umowy sprzedaży. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia takiej umowy,
 2. rejestracji Konta. W celu rejestracji Konta niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi rejestrację Konta,
 3. z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków podatkowych oraz w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej. W przypadku niepodania danych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 2. do otrzymywania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 3. do sprostowania (art. 16 RODO),
 4. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 5. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 6. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 7. do sprzeciwu (art. 21 RODO),
 8. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

9. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa oraz w jakim zakresie chce skorzystać. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@libracafe.pl lub pisemnie na adres: LIBRA CAFE P.H.U. Agnieszka Filipkowska, ul. Gnieźnieńska 38, 62 – 100 Wągrowiec.

10. Jeżeli po otrzymaniu wniosku, Administrator danych nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osobę składającą wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, Administrator zwróci się do osoby składającej wniosek o udzielenie dodatkowych informacji.

11. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje osobę składającą wniosek o przyczynach takiego przedłużenia.  Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego został wysłany wniosek, a w przypadku wniosków przesłanych w formie pisemnej, odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez osobę składającą wniosek, o ile z treści wniosku nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

12. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych możliwy jest:

 1. listownie: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 2. przez elektroniczną skrzynkę dostępną na: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
 3. telefonicznie (Infolinia Urzędu): 606 950 000.

§ 18 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin”, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, utrwalenie i odtworzenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca (w formie pliku PDF).

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku:

 1. zmiany obowiązujących przepisów prawa skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem,
 2. zmiany funkcjonalności Sklepu internetowego w tym wprowadzenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną, zmiany lub zaprzestania świadczenia dotychczasowych usług świadczonych drogą elektroniczną,
 3. zmiany form płatności, zmiany sposobów dostawy, zmiany danych adresowych.

4. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone zamówienia a także zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży, które objęte są regulaminem obowiązującym w dniu składania zamówienia przez Klienta. Sprzedawca opublikuje jednolity tekst regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. Klienci, którzy dokonali rejestracji Konta w Sklepie internetowym, zostaną powiadomieni o zmianie regulaminu za pośrednictwem poczty e-mail. Poinformowanie o zmianie regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany regulaminu. Zmieniony regulamin będzie wiązać Klienta, który dokonał rejestracji Konta, który nie wypowie umowy o świadczenie usługi dotyczącej prowadzenia Konta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie regulaminu.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z 2021 r. poz. 2105), ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Zdjęcia produktów jak i pozostałe materiały w szczególności teksty, grafiki, opublikowane na stronie Sklepu stanowią własność Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z 2022 r. poz. 655).

7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 21.02.2023 r.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

– Adresat: LIBRA CAFE P.H.U. Agnieszka Filipkowska, ul. Gnieźnieńska 38, 62 – 100 Wągrowiec, adres e-mail: sklep@libracafe.pl numer telefonu: 510 184 181

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

– Adres konsumenta(-ów) 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

– Data 

(*) Niepotrzebne skreślić