Koszyk

0

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników korzystających ze strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym https://sklep.libracafe.pl/

2. Korzystanie ze strony Sklepu internetowego odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

3. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

§ 2 Administrator danych

1. Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Filipkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LIBRA CAFE P.H.U. Agnieszka Filipkowska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Dębińska 6, 62 – 100 Wągrowiec, adres korespondencyjny: ul. Gnieźnieńska 38, 62 – 100 Wągrowiec, NIP: 766-103-68-43, REGON: 300001208.

2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

a) pod adresem poczty elektronicznej: sklep@libracafe.pl

b) korespondencyjnie: LIBRA CAFE P.H.U. Agnieszka Filipkowska, ul. Gnieźnieńska 38, 62 – 100 Wągrowiec.

§ 3 Cele, podstawa prawna oraz okres retencji danych

1. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych:

a) w celu świadczenia usługi Konta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,

b) w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,

c) w celu realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy podatkowe,

d) w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z ustawy o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy o rachunkowości,

e) w celu realizacji usługi Newsletter, na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu wycofania wyrażonej zgody,

f) w celu powiadomienia o dostępności produkt, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), podjęcia działań przed zawarciem umowy, przez czas niezbędny do wykonania usługi,

g) w celu realizacji usługi Formularza kontaktowego przetwarzane są takie dane jak: imię, adres e-mail, numer telefonu,

h) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

2. Administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe:

a) w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, NIP, nr rachunku bankowego,

b) w celu świadczenia usługi rejestracji Konta, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail,

c) w celu realizacji obowiązków podatkowych przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego,

d) w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego,

e) w celu realizacji usługi Newsletter, przetwarzany jest adres e-mail,

f) w celu powiadomienia o dostępności produkt, przetwarzany jest adres e-mail,

g) w celu realizacji usługi Formularza kontaktowego przetwarzane są takie dane jak: imię, adres e-mail, numer telefonu,

h) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail.

§ 4 Odbiorcy danych

1. Administrator danych udostępnia dane osobowe w następujących przypadkach:

a) firmom kurierskim realizującym przesyłki na zlecenie Administratora,

b) bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

c) operatorom systemu płatności elektronicznych,

d) upoważnionym organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Ponadto dane osobowe Klientów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora takich jak podmiot świadczący usługi informatyczne, usługę hostingu, a także podmiot świadczący usługi księgowe oraz podmiot świadczący usługi prawne.

§ 5 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a) dostępu - uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. (art. 15 RODO),

b) do sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),

c) do usunięcia danych - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),

d) do ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystania,
  • administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą - wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

e) do przenoszenia danych - otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

f) do cofnięcia zgody - w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona,

g) do wniesienia sprzeciwu - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

2. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych itd.), w jakim zakresie (np. korzystanie z określonej usługi w Sklepie) chce skorzystać.

3. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć w następujący sposób:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@libracafe.pl

b) pisemnie na adres: LIBRA CAFE P.H.U. Agnieszka Filipkowska, ul. Gnieźnieńska 38, 62 – 100 Wągrowiec.

4. Jeżeli po otrzymaniu wniosku, Administrator danych nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osobę składającą wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, Administrator zwróci się do osoby składającej wniosek o udzielenie dodatkowych informacji.

5. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje osobę składającą wniosek o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego został wysłany wniosek, a w przypadku wniosków przesłanych w formie pisemnej, odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez osobę składającą wniosek, o ile z treści wniosku nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

§ 6 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. 2. Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych możliwy jest:

a) listownie: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, c) telefonicznie (Infolinia Urzędu): 606 950 000.

§ 7 Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

a) zawierania i wykonania umowy sprzedaży. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia takiej umowy,

b) rejestracji Konta Klienta w Sklepie. W celu rejestracji Konta Klienta niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi rejestrację Konta Klienta,

c) z uwagi na obowiązki ustawowe administratora. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków podatkowych oraz w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej. W przypadku niepodania danych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

§ 8 Pliki Cookies

1. Sklep internetowy wykorzystuje mechanizm działania plików cookies. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie, tablecie) podczas przeglądania stron Sklepu internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze stroną Sklepu z urządzenia (np. komputera, telefonu, tabletu), na którym zostały zapisane. Pliki te mają na celu zapewnić prawidłowe działanie Sklepu internetowego. 2. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies w celu:

a) zapewnienia bezpieczeństwa – pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z Konta Klienta.

b) utrzymania stanu sesji – pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji w przypadku, gdy Klient loguje się do Konta. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę Sklepu, nie trzeba każdorazowo dokonywać logowania do Konta,

c) stan sesji – w plikach cookies często zapisywane są informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony Sklepu, np., które podstrony najczęściej wyświetlają. Pliki te pozwalają na ulepszenie usługi i zwiększenie komfortu przeglądania podstron.

3. Strona internetowa korzysta z następujących plików cookies:

Pliki cookies niezbędne (3)

 Nazwa Cookies  Dostawca   Typ  Data ważności
 f5_cspm  pubmatic.com  HTTP   Sesyjny
 frontend  sklep.libracafe.pl  HTTP  1 dzień
 frontend_cid   sklep.libracafe.pl   HTTP  1 dzień

 

Pliki cookies statystyczne (11)

Nazwa Cookies Cel Typ Data ważności
_utm.gif Używany przez Google Analytics, służy do śledzenia aktywności użytkowników (ilość wizyt na stronie) PIXEL Sesyjny
__utma Używany przez Google Analytics, służy do śledzenia aktywności użytkowników i sesji oraz generowania danych statystycznych dotyczących ruchu w witrynie  HTTP 2 lata
__utmb Używany przez Google Analytics, służy do analizy czasu spędzonego na stronie internetowej oraz generownia danych statystycznych dostyczących ruchu w witrynie HTTP 1 dzień
__utmc Używany przez Google Analytics, służy do analizy czasu spędzonego na stronie internetowej oraz generowania danych statystycznych dotyczących ruchu w witrynie Pixel Sesyjny
__utmt Używany przez Google Analytics, służy do przetwarzania zapytań użytkowników oraz generowania danych statystycznych dotyczących ruchu w witrynie HTTP  1 dzień
  __utmz Używany przez Google Analytics, służy do identyfikowania źródła ruchu na stronie, w celu uzyskania informacji o tym, w jaki sposób trafił na stronę HTTP 6 miesięcy
 _ga Ten zewnętrzny plik cookie Google Analytics służy do rozróżniania użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji na temat odwiedzin na stronie. HTTP 2 lata
 _gat  Ten zewnętrzny plik cookie Google Analytics jest wykorzystywany przez Google Analytics do monitorowania wskaźnika zapytań w odniesieniu do własnych serwerów. HTTP 1 dzień
_gid Ten zewnętrzny plik cookies Google Analytics służy do rozróżniania użytkowników. HTTP 1 dzień
collect Ten plik służy do wysyłania danych do Google Analytics o urządzeniu i zachowaniu użytkownika. PIXEL Sesyjny
 PugT  Ten plik używany w celu zoptymalizowania wydajności strony internetowej HTTP 29 dni

 

Pliki cookies dotyczące reklam i marketingu (43)

Nazwa Cookies Dostawca Typ  Data ważności 
__adroll  d.adroll.com   HTTP  1 rok
__adroll_fpc  sklep.libracafe.pl   HTTP  5 lat 
__ar_v4  sklep.libracafe.pl  HTTP  1 rok
 _fbp  libracafe.pl  HTTP  3 miesiące
_te_  sklep.libracafe.pl  HTTP  Sesyjny
 adrl  outbrain.com  HTTP  29 dni
 ads/ga-audiences  google.com  PIXEL  Sesyjny 
 APID  advertising.com   HTTP  1 rok 
 APID  yahoo.com  HTTP  36 dni 
 APIDTS   yahoo.com  HTTP   1 dzień
 B  yahoo.com  HTTP  1 rok
 C  bidswitch.net   HTTP  1 rok
 cm/b/out  d.adroll.com   PIXEL  Sesyjny
 cm/g/out  d.adroll.com  PIXEL   Sesyjny
 cm/index/out  d.adroll.com  PIXEL  Sesyjny
 cm/o/out  d.adroll.com  PIXEL  Sesyjny
 cm/r/in  d.adroll.com  PIXEL  Sesyjny
 cm/r/out  d.adroll.com  PIXEL  Sesyjny
 cm/triplelift/out  d.adroll.com  PIXEL   Sesyjny
 CMID  casalemedia.com  HTTP  1 rok
 CMPRO  casalemedia.com   HTTP  3 miesiące
 CMPS   casalemedia.com  HTTP  3 miesiące
 CMRUM3   casalemedia.com  HTTP  1 rok
 CMST  casalemedia.com  HTTP  1 dzień
 cookieJartestCookie  outbrain.com    HTTP  1 dzień
 fr  facebook.com  HTTP   3 miesiące 
 i  openx.net    HTTP  1 rok
 IDE  doubleclick.net     HTTP     1 rok  
 IDSYNC   analitics.yahoo.com  HTTP  1 rok 
 KRTBCOOKIE_#  pubmatic.com  HTTP  399 dni
 obuid  outbrain.com   HTTP   3 miesiące 
 Pagead/1p-user-list/#      google.com  PIXEL  Sesyjny 
 PUBMDCID    pubmatic.com  HTTP  3 miesiące 
 rum   casalemedia.com   PIXEL  Sesyjny
  t_gid    taboola.com   HTTP   1 rok  
 test_cookie     doubleclick.net  HTTP  1 dzień
 tluid  3lift.com  HTTP   3 miesiące 
 tr   facebook.com  PIXEL    Sesyjny 
 tuuid  bidswitch.net   HTTP   1 rok
  tuuid_lu    bidswitch.net   HTTP   1 rok
 ul_cb/sync       bidswitch.net  PIXEL    Sesyjny
 w/1.0/sd    openx.net  PIXEL  Sesyjny
 xuid    3lift.com  PIXEL  Sesyjny

                                     

Pliki cookies niesklasyfikowane (2)

Nazwa Cookies  Dostawca Typ Data ważności
adroll_shared adroll.com HTTP 1 rok
es_newssubscriber sklep.libracafe.pl  HTTP 99 dni

 

4. Strona internetowa wykorzystuje Google Analytics w celu zapewnienia jak najlepszego komfortu użytkowania strony internetowej. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu ze strony internetowej przez danego użytkownika. W ramach Google Analytics nie są gromadzone jakiekolwiek dane, które pozwalałyby na identyfikację użytkownika. Szczegóły związane z Google Analytics dostępne są na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245

5. Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie internetowym nie są szkodliwe ani dla użytkownika ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez użytkownika, dlatego zalecamy niewyłącznie ich obsługi w ustawieniach przeglądarki internetowej.

6. Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień przeglądarki internetowej, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik w dziale pomoc.

7. Poniżej przedstawiamy sposób zmiany ustawień przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a) Chrome: link

b) Firefox: link

c) Safari: link

d) Internet Explorer: link

§ 9 Wtyczki serwisów społecznościowych

Strona internetowa wykorzystuje wtyczki społecznościowe takie jak Facebook, Instagram, Twitter, YouTube w celu promocji i rozwoju produktów. Poniżej ich opis:

a) Facebook – wtyczka Facebook dostępna jest pod logiem „Logo Facebook”. W czasie korzystania z niniejszej Strony internetowej, kliknięcie na „Logo Facebook” powoduje bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką Użytkownika a serwerem Facebook. Korzystanie z niniejszej Strony internetowej oraz korzystanie z Fanpage’a Usługodawcy może być ewentualnie obserwowane przez Facebook, jeżeli Użytkownik posiada konto na Facebooku. W ramach Fanpage’a Usługodawca oferuje różne funkcje społecznościowe, za pomocą, których Użytkownicy mogą wchodzić w interakcje z innymi Użytkownikami, zamieszczać posty i komentarze na naszym Fanpage’u. Więcej informacji dostępnych jest w Polityce prywatności Facebook,

b) Instagram – wtyczka Instagram dostępna jest pod logiem „Logo Instagram”. W czasie korzystania z niniejszej Strony internetowej, kliknięcie na „Logo Instagram” powoduje bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką Użytkownika a serwerem Instagram. Więcej informacji dostępnych jest w Polityce prywatności Instagram.

c) YouTube – w celu osadzania filmów korzystamy z usług dostawy YouTube. Operatorem YouTube jest YouTube LLC z siedzibą główna pod adresem 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube jest reprezentowany przez Google Inc. z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Więcej informacji dostępnych jest w Polityce prywatności Google.

d) Twitter – wtyczka Twitter dostępna jest pod logiem „Logo Twitter”. W czasie korzystania z niniejszej Strony internetowej, kliknięcie na „Logo Twitter” powoduje bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką Użytkownika a serwerem Twitter. Więcej informacji dostępnych jest w Polityce prywatności Twittera.