Choose a searcher

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników korzystających ze strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym https://sklep.libracafe.pl/

2. Korzystanie ze strony Sklepu internetowego odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

3. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

§ 2 Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Filipkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LIBRA CAFE P.H.U. Agnieszka Filipkowska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności: ul. Dębińska 6, 62 – 100 Wągrowiec, adres korespondencyjny: ul. Gnieźnieńska 38, 62 – 100 Wągrowiec, NIP: 766-103-68-43, REGON: 300001208.

2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

a)     pod adresem poczty elektronicznej: sklep@libracafe.pl 

b)    korespondencyjnie: LIBRA CAFE P.H.U. Agnieszka Filipkowska, ul. Gnieźnieńska 38, 62 – 100 Wągrowiec.

§ 3 Cele, podstawa prawna oraz okres retencji danych

1. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych:

a)     w celu realizacji usługi Newsletter, na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu wycofania wyrażonej zgody,

b)    w celu świadczenia usługi Konta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,

c)     w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,

d)    w celu realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy podatkowe,

e)     w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z ustawy o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy o rachunkowości,

f)     w związku z prowadzeniem profilu w mediach społecznościowych Facebook w celu informowania użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone na Facebook’u jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

g)    w celu umożliwienia kontaktu z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas trwania korespondencji,

h)    w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

 

2. Administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe:

a)     w celu realizacji usługi Newsletter, przetwarzany jest adres e-mail,

b)    w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, NIP, nr rachunku bankowego,

c)     w celu świadczenia usługi rejestracji Konta, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail,

d)    w celu realizacji obowiązków podatkowych przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego,

e)     w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego,

f)     w celu realizacji usługi formularza kontaktowego przetwarzany jest adres e-mail,

g)    w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail.

§ 4 Odbiorcy danych

1. Administrator nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom, z wyjątkiem:

a)     firm kurierskich realizujących przesyłki na zlecenie Administratora,

b)    banków w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

c)     operatorów systemu płatności,

d)    upoważnionym organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

2. Ponadto dane osobowe Klientów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora takich jak podmiot świadczący usługi informatyczne, usługę hostingu, a także podmiot świadczący usługi księgowe oraz podmiot świadczący usługi prawne.

§ 5 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a)     dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

b)    do otrzymywania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

c)     do sprostowania (art. 16 RODO),

d)    do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),

e)     do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

f)     do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

g)    do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tym celach (art. 21 RODO),

h)    do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

 

2. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa oraz w jakim zakresie chce skorzystać. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@libracafe.pl lub pisemnie na adres: LIBRA CAFE P.H.U. Agnieszka Filipkowska, ul. Gnieźnieńska 38, 62 – 100 Wągrowiec. Jeżeli po otrzymaniu wniosku, Administrator danych nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osobę składającą wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, Administrator zwróci się do osoby składającej wniosek o udzielenie dodatkowych informacji.

3. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje osobę składającą wniosek o przyczynach takiego przedłużenia.  Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego został wysłany wniosek, a w przypadku wniosków przesłanych w formie pisemnej, odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez osobę składającą wniosek, o ile z treści wniosku nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

 

§ 6 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

2. Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych możliwy jest:

a)     listownie: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

b)    przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,

c)     telefonicznie (Infolinia Urzędu): 606 950 000.

§ 7 Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

a)     zawierania umowy sprzedaży na odległość. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia takiej umowy,

b)    rejestracji Konta. W celu rejestracji Konta niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi rejestrację Konta,

c)     z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków podatkowych oraz w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej. W przypadku niepodania danych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

§ 8 Pliki Cookies

1. Sklep internetowy wykorzystuje mechanizm działania plików cookies. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie, tablecie) podczas przeglądania stron Sklepu internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze stroną Sklepu z urządzenia (np. komputera, telefonu, tabletu), na którym zostały zapisane. Pliki te mają na celu zapewnić prawidłowe działanie Sklepu internetowego.

 

2. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies w celu:

a)     zapewnienia bezpieczeństwa – pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z Konta Klienta.

b)    utrzymania stanu sesji – pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji w przypadku, gdy Klient loguje się do Konta. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę Sklepu, nie trzeba każdorazowo dokonywać logowania do Konta,

c)     stan sesji – w plikach cookies często zapisywane są informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony Sklepu, np., które podstrony najczęściej wyświetlają. Pliki te pozwalają na ulepszenie usługi i zwiększenie komfortu przeglądania podstron.

 

3. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies zewnętrzne w celu:

a)     rozpowszechniania Sklepu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii),

b)    rozpowszechniania Sklepu internetowego za pomocą serwisu Instagram, wtyczkę tę można rozpoznać pod logiem Instagram. Informacja o prywatności dostępna na stronie instagram.com, 

c)     zbierania anonimowych danych statystycznych, monitorowania ruchu sieciowego za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

 

4. Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie nie są szkodliwe ani dla użytkownika ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez użytkownika, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w ustawieniach przeglądarki internetowej. Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień przeglądarki internetowej, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu internetowego. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w przeglądarkach internetowych w dziale pomocy danej przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik.

§ 9 Wtyczki serwisów społecznościowych

Strona internetowa wykorzystuje wtyczki społecznościowe takie jak Facebook, Instagram, Twitter, YouTube w celu promocji i rozwoju produktów. Poniżej ich opis:

a)     Facebook – wtyczka Facebook dostępna jest pod logiem „Logo Facebook”. W czasie korzystania z niniejszej Strony internetowej, kliknięcie na „Logo Facebook” powoduje bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką Użytkownika a serwerem Facebook. Korzystanie z niniejszej Strony internetowej oraz korzystanie z Fanpage’a Usługodawcy może być ewentualnie obserwowane przez Facebook, jeżeli Użytkownik posiada konto na Facebooku. W ramach Fanpage’a Usługodawca oferuje różne funkcje społecznościowe, za pomocą, których Użytkownicy mogą wchodzić w interakcje z innymi Użytkownikami, zamieszczać posty i komentarze na naszym Fanpage’u. Więcej informacji dostępnych jest w Polityce prywatności Facebook,

b)    Instagram – wtyczka Instagram dostępna jest pod logiem „Logo Instagram”. W czasie korzystania z niniejszej Strony internetowej, kliknięcie na „Logo Instagram” powoduje bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką Użytkownika a serwerem Instagram. Więcej informacji dostępnych jest w Polityce prywatności Instagram.

c)     YouTube – w celu osadzania filmów korzystamy z usług dostawy YouTube. Operatorem YouTube jest YouTube LLC z siedzibą główna pod adresem 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube jest reprezentowany przez Google Inc. z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Więcej informacji dostępnych jest w Polityce prywatności Google.

d)    Twitter – wtyczka Twitter dostępna jest pod logiem „Logo Twitter”. W czasie korzystania z niniejszej Strony internetowej, kliknięcie na „Logo Twitter” powoduje bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką Użytkownika a serwerem Twitter. Więcej informacji dostępnych jest w Polityce prywatności Twittera.